Statut placówki wychowania pozaszkolnego
Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach

ul. Jana Kochanowskiego 1, 26-900 Kozienice, tel./fax. (48) 614 25 56, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach jest placówką oświatowo-wychowawczą wychowania pozaszkolnego działającą na mocy: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361); Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203); Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60); Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. nr 52 z 2005 r. poz.
466); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1872); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 11 sierpnia
2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz.1606); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.1611) oraz niniejszego statutu.
§ 2
1. Nazwa placówki jest używana w pełnym brzmieniu: Ognisko Pracy Pozaszkolnej
„Ogród Jordanowski” w Kozienicach. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
2. Organem prowadzącym jest Gmina Kozienice z siedzibą przy ul. Parkowej 5 w
Kozienicach
2
3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
4. Siedzibą placówki jest nieruchomość przy ulicy J. Kochanowskiego 1 w Kozienicach
stanowiąca zagospodarowany teren rekreacyjno – sportowy oraz budynek o łącznej
powierzchni 1,4866 ha.
5. Placówka obejmuje swoją działalnością przede wszystkim dzieci i młodzież z terenu
Gminy Kozienice.
6. Ognisko może nawiązać współpracę z innymi placówkami, organizacjami i
instytucjami o podobnym profilu i zakresie działania na terenie miasta i gminy,
województwa, kraju oraz za granicą.
7. Ognisko może realizować zadania również poza swoją siedzibą.
Rozdział II
Cele i zadania placówki
§ 3
Ognisko Pracy Pozaszkolnej realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne,
profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne uwzględniające
potrzeby środowiska lokalnego w szczególności przez:
1. Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu:
a) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień,
b) stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży szczególnie
utalentowanej w różnych dziedzinach nauki i sztuki,
c) pomocy w zdobywaniu i pogłębianiu przez nie wiedzy i umiejętności,
d) stwarzanie możliwości rozszerzania wiedzy wykraczającej poza szkolne
programy,
e) umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej oraz uprawianie wybranej
dyscypliny sportowej,
f) rozwijanie i kształtowanie umiejętności czynnego spędzania czasu wolnego,
g) uczenie kultury współżycia społecznego,
h) rozwijanie zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki oraz kontaktu z
przyrodą w oparciu o wiedzę o ochronie środowiska,
i) kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych
kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, etnicznej i
językowej,
j) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
2. Organizowanie :
3
a) imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, konkursów, akcji, festiwali,
zawodów, turniejów, rajdów, wycieczek, biwaków, pikników dla wychowanków
placówki i dla innej młodzieży szkolnej oraz rodziców,
b) wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży w szczególności w ramach akcji: „Zima
w mieście” i „Lato w mieście”,
c) działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i
niedostosowaniem społecznym;
3. Realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych
uwzględniających:
a) wypracowanie najbardziej pożądanych formy pracy pozaszkolnej z
wychowankami,
b) dostosowanie treści, metod i form organizacji zajęć do możliwości
psychofizycznych wychowanków,
c) otaczanie szczególną opieką dzieci i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej,
a także pozostającej w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
d) obejmowanie stosownymi formami edukacji kulturalnej i rekreacyjnej dzieci i
młodzież niepełnosprawną,
e) umożliwienie i wsparcie działań w zakresie integracji dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej ze środowiskiem,
f) tworzenie systemu uzupełniających się działań wychowawczych, opiekuńczych,
edukacyjnych, kulturalnych, socjoterapeutycznych w stosunku do młodzieży i
rodziny,
g) wdrażanie szeroko pojętej profilaktyki problemów społecznych.
4. Współpracę z rodzinami wychowanków, instytucjami kulturalnymi, szkołami,
przedszkolami, poradniami, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz
środowiskiem lokalnym w zakresie podejmowania wspólnych działań.
5. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa, w tym:
a) ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa -RODO,
b) objęcie monitoringiem wizyjnym pomieszczeń wspólnych i obszaru na zewnątrz
budynku placówki,
c) edukację na rzecz bezpieczeństwa,
d) opracowywanie i realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego
placówki.
4
Rozdział III
Organy placówki i ich kompetencje
§ 4
 Organami Ogniska są:
1. Dyrektor
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Wychowanków
§ 5
 1. Dyrektor Ogniska:
1. Placówką kieruje nauczyciel, któremu organ prowadzący, powierzy stanowisko
dyrektora.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Ogniska oraz reprezentuje go na zewnątrz.
3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
a) współpraca z organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego,
b) opracowanie koncepcji funkcjonowania placówki oraz jej rozwoju poprzez
wytyczenie celów strategicznych,
c) tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań strategicznych placówki,
d) organizowanie działalności administracyjno - gospodarczej placówki, podejmowanie
w tej sprawie decyzji w oparciu o kompetencje wynikające z ustawy o systemie
oświaty oraz stosownych przepisów,
e) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Ogniska i
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
f) sprawowanie funkcji kierowniczych w stosunku do wszystkich pracowników
placówki,
g) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Ogniska oraz
czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem spraw kadrowych,
h) ustalanie szczegółowych norm i zakresów obowiązków dla nauczycieli i pozostałych
pracowników Ogniska
i) przyznawanie odznaczeń, nagród i wyróżnień oraz wymierzanie kar porządkowych
nauczycielom oraz innym pracownikom placówki,
j) zapewnianie wymiany bieżących informacji w podejmowanych i planowanych
działaniach oraz decyzjach dotyczących placówki,
k) współpraca w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków ze wszystkimi organami
placówki,
5
l) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych
przepisach,
m) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań,
n) kierowanie rozwojem zawodowym nauczycieli, inspirowanie doskonalenia
zawodowego, stwarzanie możliwości awansu,
o) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji
stanowiących,
p) wstrzymywanie wykonania uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu
wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę. Rozstrzygnięcie organu
sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,
q) organizowanie warunków prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,
r) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych kierunków i stosunków
pracowniczych,
s) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
t) kształtowanie właściwej dyscypliny pracy,
u) rozpatrywanie skarg i odwołań,
v) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym
odrębnymi przepisami,
w) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
4. Dyrektor Ogniska, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowiska
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
§ 6
 2. Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki, który działa w zakresie realizacji
jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Zatwierdza i
opiniuje w sprawach związanych z działalnością wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą
i organizacyjną placówki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w
Ognisku.
3. Przewodniczącym Rady jest dyrektor, który:
a) odpowiada za pracę Rady Pedagogicznej oraz kierunki jej działania,
6
b) przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,
c) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym oraz w
miarę bieżących potrzeb, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o działalności Ogniska,
d) zapewnia Radzie Pedagogicznej swobodę działania i podejmowania decyzji w
granicach jej kompetencji.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, rady placówki, organu
prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po
pierwszym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) Zatwierdzanie planów pracy Ogniska po zaopiniowaniu przez Radę.
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
Ognisku, po zaopiniowaniu ich przez Radę.
c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczestnika zajęć.
e) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy placówki.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Ogniska w tym tygodniowy rozkład zajęć,
b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom i instruktorom odznaczeń, nagród,
wyróżnień,
c) projekt planu finansowego,
d) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom i instruktorom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz innych dodatkowych prac i
czynności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) propozycje dyrektora w sprawie powierzenia funkcji kierowniczych w placówce,
9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki lub jego zmian, oraz uchwala
jego nowelizację, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7
10. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze
stanowiska dyrektora placówki. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę w ciągu 14
dni od otrzymania wniosku.
11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej ½ jej członków.
12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze
statutem Ogniska.
13.Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.
 § 7
 3. Rada Rodziców
1. W placówce działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców
wychowanków, która współuczestniczy w sprawach placówki zgodnie z ustawą o
systemie oświaty i niniejszym statutem.
a) Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w placówce.
b) W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych
wybranym w tajnych wyborach.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa wewnętrzną
strukturę rady rodziców oraz tryb wyboru i nie może być sprzeczny ze statutem Ogniska.
3. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych
źródeł, w celu wspierania działalności statutowej Ogniska, a także ustalać, w regulaminie
rady, zasady użytkowania tych funduszy.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki,
b) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców, na rzecz wspomagania
realizacji celów placówki,
c) zapewnienie realizacji uprawnień ustawowych i statutowych społeczności
rodzicielskiej, poprzez różne formy swojego działania,
d) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczoprofilaktycznego placówki, obejmującego treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, opracowanego na
podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w najbliższym
8
środowisku potrzeb rozwojowych uczestników, w tym czynników chroniących i
czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z
używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych
substancji psychoaktywnych.
e) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności działań dydaktyczno
– wychowawczych placówki,
5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu
prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach placówki.
6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 4
lit. d, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Rada Pedagogiczną.
§ 8
 4. Samorząd Wychowanków
1. W placówce może działać Samorząd Wychowanków, stanowiący przedstawicieli
wychowanków z różnych grup, kół, zespołów, pracowni.
2. Samorząd Wychowanków uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być
sprzeczny ze statutem Ogniska.
3. Do kompetencji Samorządu Wychowanków należy:
a) reprezentowanie ogółu społeczności wychowanków w podejmowaniu decyzji
dotyczących organizacji pracy placówki,
b) podejmowanie czynności zmierzających do doskonalenia statutowej działalności
placówki,
c) zapewnienie realizacji uprawnień ustawowych i statutowych społeczności
wychowanków, poprzez różne formy swojego działania,
d) wnioskowanie i opiniowanie do odpowiednich organów placówki we wszystkich
sprawach dotyczących realizacji praw wychowanków, takich jak:
a. prawo do zapoznania się z programem zajęć danego koła, z jego celem, i
stawianymi wymogami,
b. prawo do organizacji życia w placówce, zgodnie z możliwościami rozwijania i
zaspakajania własnych zainteresowań,
c. prawo redagowania i wydawania gazety placówki,
9
d. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
e. prowadzenie współzawodnictwa w placówce,
f. przyznawania nagród i wyróżnień dla wychowanków placówki.
4. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.
5. Działalność wychowanków z zakresu wolontariatu jest dobrowolna, a w przypadku
uczestników niepełnoletnich wymaga zgody rodziców.
6. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:
a. świadczyć pomoc ludziom starszym;
b. udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;
c. uczestniczyć w działalności charytatywnej.
§ 9
5. Współdziałanie organów placówki
1. Współdziałanie organów Ogniska opiera się na następujących zasadach:
a) Działalność wszystkich organów zmierza do doskonalenia statutowej działalności
Ogniska.
b) Każdy z organów ma prawo działania i podejmowania decyzji w granicach swoich
kompetencji.
c) Wszystkie organy placówki ściśle współpracują ze sobą,
d) Nad prawidłową współpracą organów ma pieczę Dyrektor placówki, który zapewnia
pełną wymianę informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub
decyzjach,
e) W sytuacjach konfliktowych decyzje podejmuje, po zasięgnięciu opinii
zainteresowanych stron i pozostałych organów, dyrektor placówki.
f) W sprawach spornych pomiędzy Dyrektorem a pozostałymi organami Ogniska,
strony mogą odwołać się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.
Rozdział IV
Organizacja pracy placówki
 § 10
1. Placówka posiada teren - plac zabaw przystosowany do prowadzenia zajęć rekreacyjno –
sportowych i zabaw, jak również budynek wyposażony w pomieszczenia przystosowane
10
do organizowania zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych wynikających z potrzeb
środowiska lokalnego w tym:
a) zajęć wychowawczych i rekreacyjnych w wymiarze co najmniej 30 godzin
tygodniowo, organizowanych na zasadach świetlicy środowiskowej,
b) zajęć stałych w wymiarze w co najmniej 30 godzin tygodniowo, organizowanych na
zasadach ogniska pracy pozaszkolnej.
2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, które nauczyciel prowadzi bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz: w
ramach zajęć stałych wynosi 18 godzin, a w świetlicy środowiskowej 26 godzin.
3. Podstawową jednostką organizacyjną ogniska pracy pozaszkolnej jest stała forma zajęć –
koło, sekcja, zespół, klub i inne ujęte w stałym tygodniowym planie zajęć.
4. Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących co najmniej 12 wychowanków, w
wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo. Za zgodą organu prowadzącego liczba
uczestników zajęć może być mniejsza.
5. Godzina zajęć w formach stałych trwa 45 minut.
6. Godziny pracy placówki są dostosowywane do potrzeb środowiska i mogą być
korygowane w trakcie całego roku kalendarzowego.
7. Godziny pracy placówki ustala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z organem
prowadzącym placówkę.
8. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny
Ogniska opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony
przez organ prowadzący placówkę do 30 maja.
9. Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego.
10. Zajęcia w formach stałych są prowadzone w dni robocze a w uzasadnionych
przypadkach również w dni ustawowo wolne od pracy.
11. Zajęcia w formach okazjonalnych i masowych mogą być prowadzone również w dni
ustawowo wolne od pracy.
12. Placówka opracowuje własne programy i plany pracy.
13. W placówce może być utworzona Pracownia Imprez Masowych, do zadań której należy:
a) organizacja imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, konkursów, akcji, festiwali,
zawodów, turniejów, rajdów, wycieczek, biwaków, pikników dla wychowanków
placówki i dla innej młodzieży szkolnej oraz rodziców, również z terenu nie objętego
działaniem placówki,
b) organizacja wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży w szczególności w ramach akcji:
„Zima w mieście” i „Lato w mieście”,
11
14. Pracownia Imprez Masowych, może organizować imprezy zlecone przez organ
prowadzący lub inne instytucje i stowarzyszenia.
15. Obowiązki realizacji zadań Pracowni Imprez Masowych, Dyrektor przydziela
nauczycielom jak również pracownikom niepedagogicznym.
Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy
 § 11
1. W Ognisku zajęcia z wychowankami prowadzą nauczyciele. W uzasadnionych
przypadkach, za zgodą organu nadzorującego, zajęcia mogą prowadzić również inne
osoby, zwłaszcza posiadające świadectwa wysokich kwalifikacji niezbędnych do
prowadzenia pożądanych form zajęć.
2. W placówce zatrudnieni są również pracownicy administracji i obsługi.
3. Pracę nauczycieli mogą wspomagać wolontariusze.
4. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników Ogniska
określają odrębne przepisy.
5. Prowadzący zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z wychowankami odpowiada za
jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.
6. Do zakresu podstawowych zadań i obowiązków wychowawcy, instruktora, nauczyciela
należy w szczególności:
a) propagowanie w środowisku lokalnym oferty zajęć i rekrutacja ich uczestników,
b) prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny, zachęcający dzieci i młodzież do
aktywnego uczestnictwa,
c) kształtowanie, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań wychowanków,
d) rozwijanie zamiłowań hobbistycznych, turystycznych i sportowych,
e) pogłębianie i rozszerzanie wiedzy własnej i wychowanków,
f) kształtowanie postaw aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu,
g) stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i
młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach,
h) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń, w oparciu o rozpoznane
potrzeby uczestników zajęć,
i) realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki,
j) rozwijanie własnego warsztatu pracy oraz uczestniczenie w różnych formach
doskonalenia zawodowego,
k) rozwijanie samodyscypliny i dbanie o dobre obyczaje i kulturę bycia,
l) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków,
12
m) informowanie dyrektora i innych organów o wynikach wychowawczych i
osiągnięciach swoich wychowanków,
n) prawidłowe prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej koła –
określonej przez dyrektora placówki,
o) prowadzenie rejestru obecności wychowanków w czasie zajęć,
p) współpraca z rodzicami wychowanków, włączanie rodziców w programowe i
organizacyjne sprawy koła,
q) aktywne uczestniczenie w organizacji imprez masowych,
r) kontrolowanie miejsca zajęć, stanu sprzętów i urządzeń, dostrzeganie
ewentualnych zagrożeń, usuwanie ich lub zgłaszanie kierownictwu placówki,
s) dbanie o dobrą organizację i zdyscyplinowanie wychowanków podczas zajęć,
zwłaszcza sportowych,
t) przestrzeganie i wdrażanie regulaminów organizacji zajęć w poszczególnych salach
i na terenie placu rekreacyjno- zabawowym,
u) szczególne przestrzeganie przepisów regulujących organizację i bezpieczeństwo
podczas wycieczek, spacerów, biwaków itp.,
v) promocja placówki w bliższym i dalszym środowisku,
w) wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora,
7. Do zakresu praw nauczyciela należy w szczególności:
a) decydowanie o metodzie, formie i treści programowej prowadzonych zajęć,
b) wnioskowanie w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla swoich
wychowanków,
c) wnioskowanie o wzbogacanie lub modernizację warsztatu przedmiotowego do
organów kierowniczych placówki,
8. Wychowawca odpowiada przed dyrektorem za:
a) poziom i wyniki pracy w swoim zespole,
b) bezpieczeństwo wychowanków,
c) stan warsztatu pracy, sprzęt i urządzenia znajdujące się w placówce oraz środki
dydaktyczne mu powierzone.
9. Pracownicy obsługi i administracji wykonują pracę zgodnie ze zakresami czynności
określonymi na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zadań zleconych przez
dyrektora.
Rozdział VI
Wychowankowie Ogniska
§ 12
13
Wychowankami Ogniska są dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w wieku
szkolnym, a także – za zgodą Rady Pedagogicznej – byli wychowankowie placówki.
1. Zasady udziału w zajęciach
1. Uczestnictwo w zajęciach Ogniska jest dobrowolne.
2. W zajęciach organizowanych przez placówkę biorą udział wychowankowie: stali,
okresowi i okazjonalni:
a) wychowankowie stali biorą udział w zajęciach w okresie całego roku szkolnego,
b) wychowankowie okresowi biorą udział w zajęciach organizowanych dla realizacji
określonego zadania w określonym czasie,
c) wychowankowie okazjonalni korzystają w sposób doraźny z różnych imprez
organizowanych przez Ognisko, a także z urządzeń i sprzętu placówki.
3. Placówka stwarza odpowiednie warunki pobytu uczestników zajęć, zapewniające
wychowankom bezpieczeństwo, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami,
demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
4. Wszyscy wychowankowie bez względu na charakter uczestnictwa obowiązani są do
przestrzegania szczegółowych regulaminów obowiązujących w placówce.
5. Za szkody wyrządzone w mieniu placówki odpowiadają rodzice lub
 prawni opiekunowie dziecka.
2. Rekrutacja uczestników
1. Nabór uczestników zajęć prowadzony jest w ciągu całego roku.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć wychowankowie na podstawie zapisania się do
określonej formy pracy, bez wstępnej selekcji.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka wypełniają kartę uczestnika zajęć, zawierającą
podstawowe informacje o dziecku oraz jego predyspozycje do uczestnictwa w
określonej formie zajęć pozaszkolnych.
4. Nabór wychowanków prowadzą zwłaszcza nauczyciele placówki propagując ofertę w
formie:
a) opracowanych plakatów, ulotek, folderów i innych materiałów informacyjnych,
b) informacji w środowiskach masowego przekazu,
c) spotkań w klasach w obecności wychowawcy,
d) spotkań z pedagogami szkolnymi,
e) akcji otwartych dni i prezentacji osiągnięć poszczególnych form zajęć,
f) innych.
5. Nabór uczestników zajęć prowadzony jest zgodnie z Regulaminem Rekrutacji
określającym zasady, kryteria, terminy rekrutacji wraz ze wzorami: deklaracji
14
kontynuacji uczestnictwa w zajęciach, wniosku o przyjęcie na zajęcia, karty
Uczestnika Zajęć.
6. Dyrektor Ogniska powołuje Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego na dany rok.
3. Prawa i obowiązki uczestników
1. Uczestnicy zajęć mają prawo do:
a) znajomości swoich praw,
b) zapoznania się z programem poszczególnych pracowni,
c) właściwie zorganizowanego procesu pedagogicznego zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej,
d) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań
f) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności podczas zajęć,
g) korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych na zasadach zgodnych z
obowiązującymi dane koło,
h) uczestnictwa w współorganizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych
i rozrywkowych na terenie placówki,
i) wpływania na życie placówki dzięki działalności samorządowej w samorządzie
wychowanków.
2. Uczestnicy zajęć mają obowiązek:
a) godnie reprezentować placówkę,
b) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników placówki,
c) dbać o kulturę słowa w placówce i poza nią,
d) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
e) dbać o ład i mienie placówki, własne i innych,
f) przestrzegać regulaminów organizacji zajęć w poszczególnych salach i na terenie
placu rekreacyjno- zabawowym,
3. Szczegółowe prawa i obowiązki wychowanka określa Regulamin Wychowanka Ogniska.
4. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczestnika zajęć.
1. Wychowanek ma prawo złożyć skargę do nauczyciela, w przypadku naruszenia jego
praw przez innego wychowanka.
2. Nauczyciel, do którego wpływa skarga jest zobowiązany do zbadania sprawy poprzez
przeprowadzenie rozmów wyjaśniających z osobami zaangażowanymi w konflikt. Z
postępowań wyjaśniających sporządzane są notatki służbowe przez
wychowawców w dziennikach zajęć.
15
3. W przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczyciela lub pracownika
administracji i obsługi uczeń lub w jego imieniu rodzice mają prawo złożyć skargę
na piśmie do dyrektora placówki, który jest zobowiązany zbadać sprawę i udzielić
odpowiedzi w terminie 2 tygodni.
4. W przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi istnieje możliwość wnoszenia
zastrzeżeń do właściwego organu prowadzącego lub nadzorującego.
5. Nagrody i kary stosowane wobec wychowanków
1. Za nienaganną postawę, zaangażowanie i osiągnięcia w pracy wychowanek może być
nagrodzony lub wyróżniony:
a) wyróżnieniem wobec zespołu przez wychowawcę lub dyrektora,
b) wyróżnieniem wobec ogółu wychowanków przez dyrektora,
c) dyplomem, nagrodą rzeczową,
d) listem pochwalnym do szkoły,
e) listem pochwalnym do rodziców,
f) wpisem do Kroniki Ogniska,
g) innymi formami nagród i wyróżnień.
2. W przypadku jawnego nieprzestrzegania zasad regulaminów i za inne wykroczenia,
wychowankowi grożą kary nałożone przez wychowawcę lub dyrektora placówki:
a) ustne upomnienie,
b) pisemne upomnienie,
c) upomnienie pisemne z powiadomieniem rodziców,
d) upomnienie pisemne z powiadomieniem szkoły,
e) czasowe zawieszenie w zajęciach,
f) wykluczenie ze społeczności placówki.
3. Nie stosowane są kary naruszające nietykalność i godność osobistą wychowanka.
4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora placówki do
skreślenia uczestnika zajęć z listy wychowanków uczestniczących w zajęciach
organizowanych przez placówkę.
5. Skreślenie wychowanka z listy uczestników zajęć na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków następuje w przypadku
nieprzestrzegania przez wychowanka obowiązków, w szczególności:
a) za nie wykazywanie chęci poprawy i nie respektowanie nakładanych kar,
b) za używanie i rozpowszechnianie tytoniu, alkoholu, narkotyków i innych środków
odurzających,
c) za fałszowanie i niszczenie dokumentacji własnej i placówki,
16
d) za wandalizm,
e) szczególnie rażącego naruszenie statutu i obowiązujących w placówce regulaminów,
f) w sytuacji zachowań zagrażających życiu i zdrowiu innych wychowanków,
g) za przemoc,
h) za naruszanie dobrego imienia placówki i społeczności placówki.
i) wejścia w konflikt z prawem, udowodnionej kradzieży, popełnienia innego
przestępstwa ściganego prawem w placówce i poza placówką.
6. Decyzja o skreśleniu zostaje podana w formie pisemnej do wiadomości ucznia, jego
rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do 7 dni.
7. Skreślenie wychowanka z listy uczestników zajęć stałych bez zgody Rady Pedagogicznej
następuje:
a) na prośbę rodzica, opiekuna prawnego,
b) na wniosek nauczyciela w przypadku długotrwałej nieusprawiedliwionej nieobecności na
zajęciach,
c) rezygnacji uczestnika z zajęć.
6. Tryb odwoływania się od kary.
1. Wychowanek ma prawo odwołać się na piśmie od nałożonej kary do Rady Pedagogicznej
placówki w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
2. Rada Pedagogiczna w ciągu 30 dni ustosunkuje się do odwołania.
3. Decyzje Rady Pedagogicznej są ostateczne.
Rozdział VII
Gospodarka finansowa Ogniska
§ 13
1. Działalność placówki jest finansowana z budżetu Gminy Kozienice.
2. Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych określają odrębne przepisy.
3. Ognisko może prowadzić działalność gospodarczą w ramach środków specjalnych
zgodnie z odrębnymi przepisami.
Rozdział VIII
Przepisy końcowe
§ 14
1. W placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i
organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie
i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.
17
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacji o których mowa w ust.
1, wyraża Dyrektor placówki po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
3. Placówka może posiadać swoje logo.
4. Ognisko może realizować inne zadania oświatowo – wychowawcze zlecone przez organ
prowadzący (wystawy, konkursy, rajdy, akcje).
5. Statut może być nowelizowany przez właściwe organy placówki.
6. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad działalnością placówki określają
odrębne przepisy.
8. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności placówki: pracowników, nauczycieli
– instruktorów, wychowanków, rodziców.
9. Ognisko używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy o systemie oświaty oraz inne przepisy i rozporządzenia wykonawcze.
Zmiany w statucie dokonano uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29.10.2017 r.