REKRUTACJA
rok pozaszkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice,
zapraszamy do składania wniosków na stałe zajęcia pozaszkolne.

Dokumenty skrupulatnie i prawidłowo wypełnione (wraz z załącznikami) prosimy składać osobiście w placówce od poniedziałku do piątku w godz. 13:30-18:30.

II ETAP: REKRUTACJA PODSTAWOWA
Termin postępowania rekrutacyjnego 15.05.2023 r. - 07.06.2023 r. w tym:

1) składanie wniosków i dokumentów: 15-30.05.2023 r.
2) weryfikacja wniosków: 02-06.06.2023 r.
3) wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów: 07.06.2023 r.

Nie masz dodatku pdf, ale możesz pobrać plik pdf.

Zajęcia finansowane są przez Gminę Kozienice.

Dokumenty (PDF):


Plastyka

Nauczyciel prowadzący: Moniki Kujawiak

Podstawą zajęć jest radość, jaką sprawia dziecku dotykanie, manipulowanie, oglądanie, działanie. Tworząc prace plastyczne dzieci mają możliwość rozwijania własnej wyobraźni i pomysłowości, nabierają umiejętność radzenia sobie, dobierania narzędzi

i materiałów potrzebnych do realizacji pomysłu, natomiast w zależności od stopnia zaawansowania, poznają różnorodne techniki plastyczne:
• malowanie różnymi narzędziami (palcem, pędzlem, patykiem, gąbką, pęczkiem waty),
• rysowanie i malowanie na rozmaitych płaszczyznach o różnej fakturze i wielkości, na papierze, kartonie i płótnie za pomocą różnych technik: kredką ołówkową, mazakiem, świecą, pastelą, malowanie farbą plakatową, akwarelą, tuszem.
• eksperymentowanie z barwną plamą,
• lepienie z rożnych mas plastycznych,
• wycinanie z papieru, kartonu i tkaniny prac tematycznych, dekoracyjnych i abstrakcyjnych,
• wykonywanie prac z gazet, bibuły i szarego papieru, oraz wielu innych technik.


Rękodzieło artystyczne

Nauczyciel prowadzący: Moniki Kujawiak

Zajęcia rozwijają kreatywność, wyobraźnię przestrzenną, sprawność manualną oraz kształtują poczucie estetyki i dobrego smaku. Uczą cierpliwości i staranności, ale przede wszystkim dają dużo radości podczas pracy twórczej.

Realizowane podczas nich rozmaite działania artystyczne mają na celu rozbudzanie w dzieciach pasji w zakresie sztuk pięknych, inspirowanie ich do podejmowania nieszablonowych działań, a także wzmocnienie wiary każdego z uczestników we własne zdolności tworzenia pięknych, estetycznych prac zachwycających swoim pięknem i oryginalnością.

W twórczej i radosnej atmosferze uczestnicy kształcą wrażliwość artystyczną poprzez zapoznawanie się z różnorodnymi technikami rękodzielniczymi oraz naukę wykorzystywania rozmaitych materiałów, przedmiotów oraz darów natury w pracach artystycznych. Tempo oraz rodzaj wykonywanych prac podczas zajęć jest dostosowywane do wieku, jak również indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. Uczestnicy zajęć poznają różnorodne techniki rękodzieła i sposoby ich wykorzystywania w codziennym życiu.

W programie: filcowanie, biżuteria, ozdoby z bibuły, drewna, sznurka, decoupage, mozaiki, makrama, quilling, szycie ręczne, haft, masa solna, czerpanie papieru, inne kreatywne działania


Teatr  Tańca

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Cieślak

Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku od 8 do 10 lat, które  lubią  zabawy taneczne i występy  przed  publicznością  oraz  chcą  dzielić  te zainteresowania z innymi.

Zajęcia opierają się na koncepcji teatru-zabawy jako formy właściwej teatrowi dziecięcemu oraz teatrowi dla dzieci.  Zakładają twórcze wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu i przełożenie swobodnej ekspresji dziecięcej na konkretne rozwiązania sceniczne.

Teatr  tańca  zakłada  drugoplanowość  lub  całkowitą  rezygnację  ze  słowa  i  brak tradycyjnych  długich  dialogów  i  monologów.  Chodzi  tu  zwłaszcza  o  ograniczenie  słowa mówionego przez dzieci.  Tematyka piosenek towarzyszących próbom i występom jest wspólnie omawiana. Ich słowa  mogą  być  śpiewane  przez  uczestników  zajęć i stać się inspiracją dla rozwiązań choreograficznych. Słowa powinny być zawsze zilustrowane ruchem i służyć jego podkreśleniu oraz w pewnym stopniu doprecyzowaniu kolejnych obrazów.  Istotne znaczenie ma tu również gra z rekwizytem wykonanym samodzielnie przez uczestników.

Główną formą aktywności jest ruch traktowany zarówno jako element improwizowanych zabaw, jak i podstawowy sposób artystycznego wyrazu. Zabawy inicjowane są w taki sposób, aby stopniowo przekształcały się w konkretne sceny spektaklu. Uczestnicy wspólnie tworzą choreografię do autorskiego widowiska tanecznego (zazwyczaj miniatury ruchowej), w którym najważniejsza będzie praca ciałem, gestem i mimiką. Treścią przygotowywanej sztuki jest ruchomy obraz, który jako motyw przewodni rozwija się w trakcie wspólnego działania.

Próby ruchu scenicznego są również obszarem indywidualnego rozwoju dzieci oraz współpracy między członkami zespołu i ich integracji.


Szachy

Nauczyciel prowadzący:  Radosław Gola

Nie ma więc drugiej tak pasjonującej rozrywki łączącej wartości społeczne z wiedzą, strategią i etyką. Nieprzebrane możliwości kombinacji szachowych sprawiają, że pomimo tylowiekowej praktyki w rozgrywkach towarzyskich i oficjalnych, mimo dokładnych badań teoretycznych prowadzonych w wielu krajach, szachy ciągle kryją dużo tajemnic i niespodzianek. W każdej rozgrywanej partii stajemy wobec nowych, nieznanych problemów i własną wiedzą i pomysłowością musimy szukać najlepszych rozwiązań, najdogodniejszych dróg i najpiękniejszych kombinacji.
Dodajmy jeszcze, że szachy zaspakajają jednocześnie instynkt współzawodnictwa i szlachetnej walki, wieńczony triumfem zwycięstwa – instynkt tak wrodzony naturze ludzkiej.


Warsztacik teatralny

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Cieślak

Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat, które  lubią  zabawę w teatr i chcą rozwijać swoje umiejętności podczas  wspólnych prób i występów scenicznych.

Próbom towarzyszą zazwyczaj krótkie zabawy, służące rozwijaniu swobodnej ekspresji ruchowej i głosowej dzieci oraz rozbudzeniu wyobraźni i wrażliwości artystycznej. Ważne miejsce zajmuje wspólna interpretacja scenariusza, szczególnie pod kątem charakterystyki odgrywanych postaci i  ich wzajemnych relacji. Odbywa się również rozgrzewka aparatu głosowego i ćwiczenia dykcji, najczęściej w formie zabaw z fragmentami scenariusza lub wesołych wierszy.

W dalszej części zajęć dzieci uczestniczą w próbach z elementami ruchu scenicznego oraz nabywają doświadczenie w zakresie posługiwania się mikrofonem. Wychowankowie uczą się swoich kwestii scenariusza, wzbogacając go o własne pomysły związane z fabułą, doborem słownictwa, ruchem, lub wprowadzając nowe rekwizyty. Doskonalą swoją indywidualną ekspresję aktorską i sposób scenicznej interakcji z innymi.

Zwieńczeniem prób są występy w spektaklach przed publicznością, podczas wydarzeń artystycznych. Jednak „W Teatrze Dziecka (…) nie chodzi o efektowny, ani  błyskotliwy  rezultat  pracy” (Jan Dorman).

Systematyczne przygotowania do występu wspomagają wszechstronną aktywność twórczą. Pozwalają poznać siebie, otaczający świat i rozbudzić chęć działania. Mają wpływ na kształtowanie samooceny i wzrost poczucia własnej wartości przez nabywanie świadomości zdobywania nowych umiejętności. Przygotowują do konstruktywnego radzenia sobie z tremą, towarzyszącą wystąpieniom publicznym. Służą rozwijaniu umiejętności osobistych i interpersonalnych.


Modelarstwo

Nauczyciel prowadzący: Urszula Strzelczyk

W trakcie zajęć uczestnicy wykonują proste modele a podczas działań: odczytują instrukcję techniczną (rysunki, szkice, opisy, instrukcje); dokonują podstawowych pomiarów; bezpieczne posługują się narzędziami; opanowują podstawowe operacje technologiczne stosowane przy budowie modeli: cięcie, kształtowanie i łączenie papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali, szlifowanie, polerowanie, wygładzanie powierzchni, pokrywanie powłokami ochronnymi i dekoracyjnymi; planują i wykonują zadania techniczne indywidualnie i zespołowo; racjonalne i oszczędne gospodarują materiałami; oceniają przydatności i dobór materiałów. Sklejanie modeli pozwala zrozumieć uczestnikom jak ważna jest precyzja, cierpliwość, czy dbałość o szczegóły. Dzięki klejeniu maleńkich elementów uczą się, że na końcowy efekt składa się ciężka praca na każdym etapie składania modelu.

 


Angielski Śpiewająco

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Cieślak

Rozśpiewane zajęcia, podczas których poprzez dobrą zabawę dzieci w wieku od 5 do 9 lat rozwijają swoje umiejętności językowe,  muzyczne,  ruchowe  i  interpersonalne.

Nauka słów i zwrotów prowadzona jest różnymi metodami, np.:

- metoda  bezpośrednia - używanie  języka  obcego  podczas  zajęć  przy stopniowym   redukowaniu języka  ojczystego; dzieci  poznają  coraz  więcej  komunikatów  w  języku  obcym,  potrafią wykonać polecenia nauczyciela, lub podążają za przykładem pozostałych osób w grupie;

- reagowanie  całym  ciałem - wykonywanie  poleceń,  często z użyciem różnych rekwizytów, pozwala zaktywizować całe ciało w procesie uczenia się;

- gry i zabawy ruchowe: z bieganiem, skakaniem, wykorzystujące elementy rytmiki, orientacyjno-porządkowe, zgadywanki,  mini  quizy zachęcające do  mówienia oraz uspokajające: zagadki opierające się na słuchaniu, gry planszowe typu memory, prace plastyczne;

 - słuchanie i śpiewanie  piosenek  - dzieci  poznają  nowe  struktury  zdaniowe,  ćwiczą  pamięć  mechaniczną i wymowę; 

elementy  relaksacji  towarzyszą  przede  wszystkim  pierwszym  kontaktom  z  daną piosenką, kiedy dzieci (podczas innych zajęć lub w pozycji leżącej) najpierw oswajają się z melodią, mają za zadanie rozpoznać poznane uprzednio słowa, lub odpowiedzieć na zagadkę związaną z tekstem. 

czytanie  i  pisanie  wprowadzane jest stopniowo  na  trzecim, czwartym i piątym roku  kontynuacji i opiera się na zwrotach poznawanych w piosenkach.

Metody nauczania służą wczesnemu osłuchaniu się z językiem angielskim, co nawiązuje do procesów charakterystycznych dla przyswajania języka ojczystego.

Różnorodność metod angażujących jednocześnie umysł i ciało sprzyja koncentracji uwagi, zaspokajając naturalną potrzebę ruchu u dziecka.

Zajęcia są uzupełnieniem nauczania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej oraz  przygotowaniem do dalszej nauki języka angielskiego.


Rytmika

Nauczyciel prowadzący: Magdalena Sobieniecka-Grosiak

Zajęcia rytmiczne pozwalające wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Aktywne działania w kierunku poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania oraz umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum.
Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową oraz przygotowują do przyszłych występów publicznych. Uczestnicy uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.
Ponadto dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i mają kontakt z muzyką na żywo.


Krawiectwo

Nauczyciel prowadzący: Urszula Strzelczyk

Warsztaty krawieckie to propozycja zarówno dla dziewcząt jaki i dla chłopców. Zajęcia stałe w formie warsztatów krawieckich są kreatywną zabawą modą i nie tylko. Uczestnicy rozpoczynają naukę od igły i nitki, a później przechodzą na wyższy poziom ucząc się szycia na maszynie. Działania takie uczą kreatywności, wiary w swoje możliwości, wyrabiają zdolności manualne. Co istotne, uczą cierpliwości oraz powodują radość z tworzenia. Podczas zajęć uczestnicy poznają rodzaje ściegów – ręcznych i maszynowych, rodzaje tkanin, uczą się fastrygować, przyszywać guziki, szyć przytulanki, piórniki z prawdziwym suwakiem, torby, oraz różne części garderoby i ozdoby świąteczne oraz prezenty na różne okazje.

Szycie, zarówno ręczne jak i na maszynie jest bardzo praktyczną umiejętnością. Samo w sobie potrafi sprawiać w działaniu wiele frajdy, ponieważ szyjąc, nie tylko oddają się atrakcyjnej aktywności, ale także — widok gotowej, uszytej już rzeczy sprawia wiele satysfakcji. 


Akademia Kreatywności

Nauczyciel prowadzący: Urszula Strzelczyk

 Jak się skupić w odpowiedniej chwili?

Jak myśleć i działać twórczo?

Dzięki zajęciom dzieci będą mogły rozwijać swoją wyobraźnię, pomysłowość, nauczą się podejmowania decyzji samodzielnie dobierając narzędzia i materiały potrzebne do realizacji projektu. Z pewnością zostaną pozytywnie zainspirowane do poszukiwania własnych pasji.

Zajęcia nie uczą kreatywności, a po prostu pozwalają na wydobywanie ich nie odkrytych jeszcze pokładów. Twórczość i pomysłowość to wrodzone cechy każdego dziecka, które niestety są często zduszane przez świat, który nas otacza. Podczas zajęć uczestnicy odkrywają nowe pasje, zdobywają ciekawe umiejętności i wiarę w siebie?

Tak na prawdę robimy nie wiele: dajemy im narzędzia, pokazujemy, cierpliwie tłumaczymy a przede wszystkim wierzymy, że dadzą sobie radę. To wystarcza, żeby zaobserwować tą iskierkę w oku, szeroki uśmiech i myśl, która pojawia się w ich głowach: “dziś jestem super bohaterem!”


Zespół wokalny

Nauczyciel prowadzący: Magdalena Sobieniecka-Grosiak

Każdy z nas posiada jeden z najbardziej delikatnych i wyjątkowych instrumentów muzycznych. Są nim nasze struny głosowe. Zajęcia wokalne to rewelacyjny sposób na spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sposób twórczy i kreatywny. Podczas zajęć priorytetem jest stworzenie warunków do prawidłowej emisji głosu, co będziemy wykorzystywać podczas występów na scenie, jak i w życiu codziennym. Śpiew to naturalny sposób wyrażania emocji. Zajęcia wokalne to rozwój muzyczny, zarażenie pozytywną energią i radością ze śpiewania. Dzieci, które regularnie śpiewają są stabilniejsze emocjonalnie i lepiej radzą sobie z negatywnymi emocjami. Śpiewanie poprawia koncentrację, trenuje pamięć i wzmacnia poczucie pewności siebie. Wspólne śpiewanie w zespole wzmacnia i buduje w dzieciach i młodzieży poczucie wspólnoty, uczy pracować w grupie i pomagać innym.


Zespół taneczny z elementami tańca ludowego

Nauczyciel prowadzący: Magdalena Sobieniecka-Grosiak

W trakcie zajęć prezentowane i wspólnie wykonywane są ćwiczenia poprawiające rytmikę, świadomość własnego ciała i poruszanie się w przestrzeni. Dzieci mają okazję poznać podstawy różnych styli tanecznych, ucząc się poprzez zabawę i współpracę. Celem zajęć jest rozwój dzieci pod kątem tanecznym, tworzenie choreografii opartej na wcześniej wyuczonych krokach i przygotowanie grup do występów przed publicznością.

Zajęcia obejmują tematyką tańce, gry i zabawy ludowe różnych regionów Polski.

Szczególną uwagę prowadząca poświęcać będzie budowaniu u podopiecznych poczucia własnej wartości, wzajemnego szacunku, a także uważności na innych. Najczęściej wykorzystywaną formą pracy jest zabawa, co służy wyzwoleniu pozytywnych emocji, uzyskaniu naturalności w tańcu i motywacji do dalszej nauki.


CHEARLEADERS -taniec  sportowy

Nauczyciel prowadzący Anny Sobota

Proponujemy nabór do grup w zależności od wieku i zaawansowania

Tworzenie,  wykonywanie układów w których choreografia wyznaczana jest przez TANIEC co poprawia koordynację ruchową, gibkość, szybkość a przede wszystkim samopoczucie.

Oferta przeznaczona dla uczestników pragnących rozwijać swoje zainteresowania taneczne. Program obejmuje układy choreograficzne do różnego rodzaju muzyki.
Zajęcia poprawiające poczucie rytmu i koordynację ruchową.

Zapraszamy zarówno cheerleaderki ćwiczące obecnie  jak i wszystkie chętne dziewczyny, które chciałyby dołączyć do zespołu.
Zwieńczeniem systematycznych ćwiczeń jest udział grup tanecznych w turniejach lokalnych i ogólnopolskich.